Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

"Bezpieczeństwo pracy na dachach" Praca polegająca na odśnieżaniu powierzchni dachowych niesie ze sobą szereg zagrożeń dla wykonujących ją pracowników...

zobacz
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Praca na wysokości | Podstawowe informacje | Środki ochrony indywidualnej przy pracy na wysokości

PRACA NA WYSOKOŚCI

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych.

Upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Np. w roku 2002, zgodnie z danymi GUS, upadek stanowił przyczynę ponad 30 % wszystkich wypadków przy pracy, odnotowanych w Polsce. Dlatego podczas różnego rodzaju prac budowlanych, konserwatorskich, montażowych wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników.
Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.)  jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

                                                                                     Więcej...

<b>Przepisy prawne</b> <b>Książki</b> <b>Artykuły</b>
Przepisy prawne
Książki
Artykuły


KSIĄŻKI I BROSZURY

Poradnik do samodzielnej kontroli stanu technicznego środków ochrony indywidualnej
- Krzysztof BaszczyńskiPrezentowany poradnik zawiera najważniejsze informacje niezbędne do samodzielnego sprawdzania stanu technicznego środków ochrony indywidualnej. Jest on adresowany do bezpośrednich użytkowników tego sprzętu oraz pracowników służby BHP w zakładach pracy odpowiedzialnych za jego stan techniczny. Głównym założeniem publikacji było umożliwienie sprawdzenia stanu technicznego środków ochrony indywidualnej bez konieczności posługiwania się specjalistyczną aparaturą, a jedynie na podstawie oceny wzrokowej i prostych manualnych doświadczeń. W poradniku uwzględniono następujące grupy środków ochrony indywidualnej: - przemysłowe hełmy ochronne - sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - środki ochrony oczu i twarzy - środki ochrony układu oddechowego - środki ochrony rąk - środki ochrony nóg - odzież ochronną.

Format: A4
Stron: 138
Rok wydania: 2010
Status: dostepny
Pozycja dostępna w wersji elektronicznej:

Ochrona przed upadkiem z wysokości
- K. BaszczyńskiRok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB


Przepisy prawne stosujące się do prac na wysokości

 • t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy


 • Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

 • Dz. U. 1996 nr 114 poz. 545
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
    ze zm.
    - Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1092
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom


 • Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
    ze zm.
    - Dz. U. 1997 nr 60 poz. 375
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 1998 nr 159 poz. 1057
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 2001 nr 37 poz. 451
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1405 ze zm. (4)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1611
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy


 • Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej


ARTYKUŁY


Praca na wysokości. Sport ekstremalny?
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2010, str. 22-24

Koordynator służby bhp Pareł Kaczyński
Bovis Lend Lease Sp. z o.o.


Budownictwo to w dalszym ciągu jeden z najbardziej niebezpiecznych
działów gospodarki. Warto podkreślić, że pracownicy wykonujący pracę
na budowach często pracują w ekstremalnych warunkach. Dlatego osoby zaangażowane w prowadzenie budowy (dyrektorzy firm, kierownicy budów, kierownicy robót) powinny przestrzegać przepisów i starać się organizować ergonomiczne i bezpieczne stanowiska pracy, aby w ten sposób zminimalizować ryzyko związane z niewyeliminowanymi zagrożeniami. Ograniczy to istotnie wypadki przy robotach budowlanych i zmniejszy obciążenie fizyczne i psychiczne. W artykule przzedstawiono doświadczenia Bovis Lend Lease zakresie ww problematyki.

Wyposażenie i techniczne środki ochronne do prac na wysokości
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2006, str. 12-14

mgr inż. Andrzej Dąbrowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono wyposażenie pracy oraz techniczne środki ochronne, których zastosowanie zmniejsza ryzyko zawodowe podczas wykonywania prac na wysokości. Szczególną uwagę zwrócono na przeznaczenie i zakres zastosowania oraz zasady bezpieczeństwa użytkowania: wyposażenia do przenoszenia pracowników, kładek (pomostów) wznoszących się, mostków lub kładek dachowych, rusztowań, drabin, balustrad ochronnych, pokryw zabezpieczających otwory w podłożu oraz siatek bezpieczeństwa.

Wpływ korozji na bezpieczeństwo użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2006, str. 41-45

mgr inż. Marcin Jachowicz,
dr inż. Krzysztof Baszczyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule zaprezentowano indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości z punktu widzenia jego podatności na oddziaływanie środowisk korozyjnych. Dokonano podziału skutków korozji w sprzęcie na dwa podstawowe efekty: obniżenie wytrzymałości oraz zakłócanie poprawność funkcjonowania elementów ruchomych. Przedstawiono przykłady korozji różnych składników i elementów sprzętu oraz wynikające z nich zagrożenia dla użytkowników. Sformułowano podstawowe wytyczne dla użytkowników minimalizujące zagrożenia wynikające z procesów korozyjnych zachodzących w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości.

Bezpieczeństwo pracy na dachach
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2006, str. 2-4

"Opracował zespół
pod red. dr. inż. Krzysztofa Baszczyńskiego
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Odśnieżanie powierzchni dachowych niesie ze sobą poważne zagrożenia dla wykonujących ją pracowników. Najważniejsze z nich to zagrożenie upadkiem z wysokości będące konsekwencją poruszania się po wysoko położonych bardzo śliskich powierzchniach w pobliżu krawędzi dachu. Istotne znaczenie ma również narażenie na niskie temperatury, wilgoć, wiatr i opady atmosferyczne. Prezentowany artykuł porusza problematykę ochrony ludzi pracujących przy odśnieżaniu dachów. Dotyczy to zarówno aspektów prawnych związanych z dopuszczaniem do pracy na wysokości, wyposażaniem pracowników w sprzęt ochronny jak i podstawowych zasad doboru i stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Ochrona przed upadkiem ze słupów żerdziowych - ocena skuteczności systemu ustalającego pozycję
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2005, str. 18-21

mgr inż. Zygmunt Zrobek,
dr inż. Krzysztof Baszczyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Systemy do ustalania pozycji są nadal często stosowane do ochrony przed upadkiem z wysokości podczas wykonywania prac na słupach żerdziowych. Efektywność ochrony, jaką mogą zapewnić w ramach takiego zastosowania, budzi wiele wątpliwości niezależnie od przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i sposobu ich stosowania. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB dokonano oceny skuteczności powstrzymywania spadania ze słupów żerdziowych przy zastosowaniu tego typu systemów. W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki oceny przeprowadzonej na podstawie badań modelowych, w oparciu o kryterium dopuszczalnego przemieszczenia użytkownika.

Prace na wysokości - najczęstsze przyczyny wypadków
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 1/2004, str. 2-6

mgr. inż. Andrzej Dąbrowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule wskazano obszary działalności człowieka zagrożone upadkiem z wysokości. Na podstawie danych statystycznych scharakteryzowano przyczyny tych wypadków. Dodatkowo omówiono przyczyny upadków z wysokości, które miały miejsce w gospodarstwach indywidualnych w Polsce. Zwrócono również uwagę na obowiązki pracodawcy wynikające z faktu, że prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych.

Nowe konstrukcje mas kotwiczących
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2003, str. 20-23

mgr. Inż. Zygmunt Zrobek
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Masy kotwiczące są urządzeniami przeznaczonymi do ochrony przed upadkiem z wysokości. Umożliwiają zamocowanie indywidualnego systemu ochronnego, w miejscach, gdzie brak jest odpowiednich do tego celu elementów konstrukcji stałej. W wyniku prac badawczych prowadzonych w CIOP-PIB opracowano nowe rozwiązania mas kotwiczących, cechujące się wysoką skutecznością powstrzymywania spadania. W artykule przedstawiono parametry konstrukcyjne i ochronne opracowanych mas kotwiczących oraz wytyczne dotyczące instalowania i użytkowania tego typu urządzeń ochronnych.

Dobór sprzętu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania z wysokości
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2001, str. 21-24

dr inż. Krzysztof Baszczyński,
dr inż. Ryszard Korycki
Centralny Instytut Ochrony Pracy


"Sprzęt uniemożliwiający rozpoczęcie spadania należy do kategorii środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości. Ideą jego stosowania jest uniemożliwienie osiągnięcia przez użytkownika strefy zagrożonej upadkiem z wysokości.
W skład każdego systemu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania wchodzą: punkt kotwiczenia, podzespół łączący i uprząż bezpieczeństwa.
W artykule omówiono ideę stosowania, podstawowe zasady doboru poszczególnychs składników oraz przykłady zastosowań."

Bezwładne masy kotwiczące
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2001, str. 21-22

dr inż. Krzysztof Baszczyński,
mgr. inż. Zygmunt Zrobek
Centralny Instytut Ochrony Pracy


"Bezwładne masy kotwiczące są urządzeniami przeznaczonymi do ochrony przed upadkiem z wysokooeci. Umożliwiają zamocowanie indywidualnego systemu ochronnego, w miejscach, gdzie brak jest odpowiednich do tego celu elementów konstrukcji stałej. Na skuteczne powstrzymywanie spadania człowieka przez tego typu urządzenie kotwiczące ma wpływ zarówno tarcie `masy` o podłoże, jak i pochłanianie energii zachodzące wewnątrz jej konstrukcji."

Urządzenia kotwiczące w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/1999, str. 6-11

dr inż. Krzysztof Baszczyński
mgr inż. Mariusz Karlikowski
mgr inż. Zygmunt Zrobek
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Postęp w dziedzinie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, jaki dokonał się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, spowodował znaczne rozszerzenie asortymentu wyrobów należących do tej grupy środków ochrony indywidualnej. Wzrosła też ranga właściwego doboru poszczególnych składników sprzętu w celu stworzenia systemu ochronnego, odpowiedniego dla konkretnych zastosowań. Również w grupie wyrobów pełniących funkcję urządzeń kotwiczących można zauważyć coraz większą liczbę rozwiązań konstrukcyjnych, często o specjalistycznym przeznaczeniu. Sytuacja ta stworzyła potrzebę przedstawienia potencjalnym użytkownikom usystematyzowanej informacji na ich temat, obejmującej zarówno zakres, jak i metody stosowania.
Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości składają się z trzech głównych podsystemów pełniących odrębne lecz wzajemnie uzupełniające się role, tak aby łącznie zrealizowane były wszystkie wymagane funkcje systemu ochronnego. Podsystemami tymi są: uprząż (część systemu kontaktująca się bezpośrednio z ciałem użytkownika), podsystem łączący lub łącząco-amortyzujący oraz podsystem kotwiczący (urządzenie kotwiczące). Ten ostatni podsystem bezpośrednio współpracuje z konstrukcją stałą i zawiera punkt lub punkty kotwiczenia dla podsystemu łącząco-amortyzującego. Urządzenia kotwiczące ułatwiają, a często wręcz umożliwiają przyłączenie systemu ochronnego do konstrukcji stałej. Niektóre z nich posiadają liczne dodatkowe funkcje, np. umożliwiają przemieszczanie się pracownika na wysokości lub przyłączanie do elementów konstrukcji stałej, będących poza bezpośrednim zasięgiem użytkownika. (...)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Dobór środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy na wysokości

zobacz

Przykłady środków ochrony Indywidualnej stosowanych na stanowiskach pracy na wysokości

zobacz
Zasady użytkowania drabin w gospodarstwach rolnych

zobacz