Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ekonomiczne aspekty BHP | Aspekty makroekonomiczne | Aspekty mikroekonomiczne | Ekonomiczne stymulatory poprawy warunków pracy | Koszt BHP - Ile płaci przedsiębiorca ? | Analiza kosztów-korzyści BHP


Ekonomiczne aspekty BHP

Koszty następstw nieodpowiednich warunków pracy ponoszą zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, jak i sektor publiczny, gdyż urazy spowodowane wypadkami zwiększają zapotrzebowanie na różne jego usługi, np. usługi służby zdrowia. W efekcie końcowym koszty te obciążają wszystkich obywateli jako podatników oraz jako konsumentów. W rezultacie wypadki powodują znaczne straty w gospodarce, których wysokość według szacunków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao w „starych” krajach członkowskich UE wynosi od 2,6 do 3,8% PKB. Według szacunków Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) w Polsce koszty niewłaściwych warunków pracy wynoszą od 17,4 do 21,75 mld zł, co stanowi od 1,7 do 2,1% PKB. Aspekty ekonomiczne kształtowania warunków pracy mogą być analizowane zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym. Prowadzone analizy powinny uwzględniać zarówno koszty wynikające z nieodpowiednich warunków pracy, jak i koszty działalności prewencyjnej. Istotną rolę ogrywają ekonomiczne stymulatory poprawy warunków pracy, funkcjonujące głównie w formie zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe.                             więcej...

<b>Przepisy prawne</b> <b>Książki</b> <b>Artykuły</b>
Przepisy prawne
Książki
Artykuły


KSIĄŻKI i BROSZURY


Najważniejsze uregulowania prawne

 • t.j. Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1322
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1725
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Uwaga: art. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r. , art. 62 i 63 wchodzą w życie z dniem 3 marca 2011 r., art. 64 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 4 marca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696
  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  UWAGA: art. 11, art. 17-23, art. 41 ust. 1-5 i 8, art. 48 ust. 1-6, art. 63 pkt 26, art. 67, art. 68 ust. 2 i 3, art. 71, art. 74, art. 79 i art. 80 wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2011 r., natomiast art. 63 pkt 13 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 138 poz. 808
  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 107 poz. 637
  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1692
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
    ze zm.
    - Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1720
  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

    - Dz.U. 2006 nr 42 poz. 283
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2007 nr 117 poz. 812
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1408
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz. U. 2008 nr 73 poz. 436
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2009 nr 43 poz. 350
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1783
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

    - Dz.U. 2010 nr 50 poz. 304
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2012 nr 55 poz. 285
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutkówARTYKUŁY


Zasady różnicowania stopy procentowej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2009, str. 12-15

dr Jan Rzepecki
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono obowiązujące w Polsce od 1 kwietnia 2009 r. stopy procentowe składek na społeczne ubezpieczenie wypadkowe oraz nowe zasady różnicowania składek polegające na zwiększeniu zakresu ich podwyżek i obniżek dla płatników składek. Wskazano na narzędzie umożliwiające obliczania składki w postaci kalkulatora znajdującego się na stronie internetowej CIOP-PIB. Dokonano oceny funkcjonującego systemu różnicowania stopy procentowej składki oraz propozycje jego udoskonalenia.

Ekonomiczne aspekty kształtowania warunków pracy
"Nie sklasyfikowane" 12/2007, str. 2-5

dr Jan Rzepecki
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne kształtowania warunków pracy oraz rolę ekonomicznych stymulatorów poprawy warunków pracy w formie zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe. Przedstawiono wyniki badań kosztów wdrażania i utrzymania systemów zarządzania bhp w przedsiębiorstwach oraz kosztów prewencji wynikających z realizacji wymagań prawnych. Dokonano oceny oraz przedstawiono propozycje udoskonalenia funkcjonującego w Polsce systemu ubezpieczenia wypadkowego wraz z systemem zbierania i analizy danych dla potrzeb zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Koszt bhp. Ile płaci przedsiębiorca?
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2007, str. 16-19

mgr Rafał Marciniak
Rzeszów


W artykule omówiono kalkulację kosztów bhp w odniesieniu do obecnego stanu prawnego. Dokonano analizy standardowych wydatków oraz kosztów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu podatkowego, jak również, naliczeń i potrąceń z tytułu podatków lub ubezpieczeń społecznych przy wypłatach świadczeń dokonywanych przez przedsiębiorców. Artykuł zawiera także omówienie zagrożenia sankcjami karnymi w polskim systemie prawnym.

Koszty i korzyści wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2006, str. 8-12

dr Jan Rzepecki
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono wyniki badania kosztów i korzyści wdrażania systemów zarządzania BHP w przedsiębiorstwach. Dokonano porównania kosztów wdrażania i utrzymania systemów zarządzania BHP z kosztami realizacji wymagań wynikających z przepisów.

"Koszty i korzyści wdrażania dyrektyw UE z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w ocenie polskich przedsiębiorstw"
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2003, str. 20-22

dr Zofia Pawłowska,
mgr. Małgorzata Pęciłło
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Temat kosztów, jakie muszą ponieść polskie przedsiębiorstwa w związku z dostosowaniem prawa krajowego do wymagań dyrektyw UE w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy budzi wiele obaw i kontrowersji. Jednak z badań przeprowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy wynika, że przedsiębiorstwa, które nie miały problemów z przestrzeganiem obowiązujących przepisów w obszarze bhp nie obawiają się ani zbyt wysokich kosztów, ani trudności wynikających z konieczności dostosowania się do zmian wprowadzonych do prawa polskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bhp w przedsiębiorstwie - model analizy kosztów i korzyści
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2002, str. 20-23

dr Jan Rzepecki
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Znajomość kosztów związanych z nieodpowiednimi warunkami bhp i kosztów profilaktyki stanowi podstawę analiz kosztów i korzyści umożliwiających podejmowanie optymalnych decyzji inwestycyjnych w celu poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie. W artykule przedstawiono propozycję wspomaganego komputerowo modelu analizy kosztów i korzyści umożliwiającego dokonywanie oceny ekonomicznej różnych wariantów nakładów na poprawę warunków pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP