Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Nowa Dyrektywa Maszynowa | Zapewnienie zgodności maszyn z MD - zakres zast. nowych aktów prawnych | Obowiązki producentów maszyn | Zasadnicze wymagania BHP a normy zharmonizowane | MD - PIŚMIENNICTWO

NOWA DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE

29 grudnia 2009 r. weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE [1], wprowadzona do prawa polskiego rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 21 października 2008 r. [2], które zastąpiło rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r. [3], wdrażające dotychczas obowiązującą dyrektywę 98/37/WE [4].
Podstawowe zmiany wprowadzone przez te akty prawne w stosunku do dotychczasowych przepisów zostały przedstawione w artykule pt. „Podstawowe zmiany wprowadzone nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE” [5], w zakończeniu którego stwierdzono m.in., że:

 • wprowadzone zmiany umacniają rolę i odpowiedzialność zwłaszcza producentów maszyn w zapewnieniu ich zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 • wymagania te powinny być stosowane z wnikliwością tak, aby uwzględnić aktualny stan wiedzy i techniki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednocześnie 9 grudnia 2009 r. udostępniono pierwsze wydanie unijnego przewodnika do tej dyrektywy [6], w którym wyjaśniono, jak należy rozumieć i stosować postanowienia samej dyrektywy oraz załączników I (wymagania zasadnicze) i II (deklaracje).W czerwcu 2010 roku ukazało się drugie wydanie tego przewodnika, obejmujące komentarze do całej treści Dyrektywy. Uwzględniając powyższe fakty, w niniejszym serwisie przedstawiono wskazania dotyczące działań (głównie producentów maszyn) mających na celu zapewnianie i dokumentowanie ich zgodności z tymi przepisami. Informacje te będą przydatne również importerom, dystrybutorom i przyszłym użytkownikom maszyn, którzy powinni wiedzieć, jakie dokumenty i informacje (na maszynie i w dokumentach towarzyszących) świadczą o tym, że dana maszyna spełnia aktualne przepisy.

                                                                            Więcej...

<b>Przepisy prawne</b> <b>Książki</b> <b>Artykuły</b>
Przepisy prawne
Książki
Artykuły


KSIĄŻKI

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
- redaktor naukowy prof. dr hab. med. Danuta Koradecka


Monografia "Bezpieczeństwo i higiena pracy" jest kompendium wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Najważniejsze zagadnienia tej dziedziny ujęto w pięciu głównych blokach tematycznych: możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy, podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy, prawna ochrona pracy, skutki zagrożeń w procesach pracy, podstawowe kierunki kształtowania warunków bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 775
ISBN: 978-83-7373-045-8
Cena: 100,00 zł
Rok wydania: 2008
Status: ukryty

Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka


AKTY PRAWNE POLSKIE, DYREKTYWY UE  I NORMY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA MASZYN

AKTY PRAWNE POLSKIE

 • Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2170
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa
  Uchylone z dniem 2009-12-29
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn


 • Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2170
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 91 poz. 858
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa
  Uchylone z dniem 2009-12-29

DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

[1] Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE. OJ L 157, 26, 9.06.2006. [zastąpiła dyrektywę 98/37/WE]


   Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/WE:  
   http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/index_en.htm


[4] Dyrektywa 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 czerwca 1998 r. w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących maszyn. OJ L 297, 23.07.1998


[7] Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięć. OJ L 374, 27.12.2006. (zastąpiła dyrektywę 73/23/EWG), wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. DzU nr 155, poz. 1089


NORMY

[8]  PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część1: Wymagania


[9]  PN-EN ISO 14121-1:2008 Bezpieczeństwo maszyn – Ocena ryzyka – Cz. 1: Zasady. (org.)


[10]  ISO TR 14121-2:2007 Safety of machinery-Risk assessment-Part 2. Practical guidance and examples of methods.


[13]  PN-EN ISO 13849-1:2008. Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Cz. 1: Ogólne zasady projektowania


[14]  PN-EN ISO 13849-2:2008. Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Cz. 2: Walidacja


[15]  PN-EN 954-1:2001. Maszyny. Bezpieczeństwo – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania


ARTYKUŁY


Nowelizacja dyrektywy maszynowej 98/37/WE
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2005, str. 6-9

mgr inż. Jerzy Zawadzki
Ministerstwo Gospodarki i Pracy


W artykule przedstawiono stan prac oraz omówiono projekt nowelizacji dyrektywy maszynowej zaakceptowany przez Radę ds. Konkurencyjności w dniu 24 września 2004 r.


Zasady prowadzenia i dokumentowania oceny ryzyka przy projektowaniu maszyn z wykorzystaniem programu eksperckiego PRO-M. w:
"Bezpieczeństwo przemysłowe. Tom 2, Urbaniak M. (ed)." /2008, str. 13-18

dr inż. Marek Dźwiarek
mgr inż. Andrzej Biernacki
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyOcena ryzyka przy projektowaniu maszyn wg dyrektywy 2006/42/WE - oprogramowanie narzędziowe PRO-M.
"Napędy i Sterowanie" 4/2009, str. 54-61

dr inż. Marek Dźwiarek
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Charakterystyka zmian wprowadzonych nową DYREKTYWĄ MASZYNOWĄ 2006/42/WE wdrożoną do prawa polskiego ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 21.10.2008 r. W SPRAWIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ DLA MASZYN - PREZENTACJA
Autor: mgr inż Józef Gierasimiuk (CIOP-PIB)

zobacz

Zapewnianie zgodności maszyn z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE, "BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2007, str. 12-15, mgr inż. Józef Gierasimiuk, CIOP-PIB

zobacz


Inne PREZENTACJE
dotyczące wdrażania nowej DYREKTYWY MASZYNOWEJ:

Europejska koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa związanego z maszynami i wynikajace z niej obowiązki producentów i użytkowników maszyn
Autor: dr inż. Daniel Podgórski
CIOP-PIB

zobacz

Zasady oceny ryzyka związanego z maszynami i narzędzie komputerowe wspomagające tę ocenę w procesie ich projektowania.
Autor: dr inż. Marek Dźwiarek,
CIOP-PIB

zobacz

Wybrane komentarze do DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE (wg nowego Przewodnika Komisji Europejskiej)
Autor: Bogusław Piasecki  
UDT

zobacz

Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową
Autor: Alicja Gach
PKN

zobacz
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93