Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ubezpieczenie wypadkowe ZUS | Mechanizm różnicowania składki - informacje ogólne | Różnicowanie składek na poziomie płatników | Funkcjonowanie systemu | Ocena funkcjonowania, przyszłość systemu

MECHANIZM RÓŻNICOWANIA SKŁADKI UBEZPIECZNIA WYPADKOWEGO ZUSJednym z instrumentów wpływających na ograniczenie występowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest stosowanie już od dziesięcioleci m.in. w USA, Kanadzie i Australii, a także w większości krajów Unii Europejskiej (UE) stymulatorów ekonomicznych w ramach systemów ubezpieczeniowych. Stymulatory te, wbudowane w systemy finansowe ubezpieczenia wypadkowego, polegają na uzależnieniu wysokości składek na to ubezpieczenie od kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wskaźników częstości ew. ciężkości wypadków w poszczególnych rodzajach działalności oraz przedsiębiorstwach. W Polsce, elementy finansowo-ekonomiczne w postaci zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe występowały już w systemie ubezpieczeniowym po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. ...                               więcej...

źródło: opracowania dr Jana Rzepeckiego, CIOP-PIB

<b>Przepisy prawne</b> <b>Ksiażki</b> <b>Artykuły</b>
Przepisy prawne
Ksiażki
Artykuły


KSIĄŻKI i BROSZURY

Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
- Zakład Ubezpieczeń SpołecznychPoradnik w wersji elektronicznej (format PDF), dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Format: A4
Rok wydania: 2010
Status: obcy/zewnetrzny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA
- Zakład Ubezpieczeń SpołecznychPoradnik w wersji elektronicznej (format PDF), dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Format: A4
Rok wydania: 2010
Status: obcy/zewnetrzny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Najważniejsze uregulowania prawne

 • t.j. Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1322
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1725
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Uwaga: art. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r. , art. 62 i 63 wchodzą w życie z dniem 3 marca 2011 r., art. 64 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 4 marca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696
  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  UWAGA: art. 11, art. 17-23, art. 41 ust. 1-5 i 8, art. 48 ust. 1-6, art. 63 pkt 26, art. 67, art. 68 ust. 2 i 3, art. 71, art. 74, art. 79 i art. 80 wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2011 r., natomiast art. 63 pkt 13 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 138 poz. 808
  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 107 poz. 637
  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1692
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
    ze zm.
    - Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1720
  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

    - Dz.U. 2006 nr 42 poz. 283
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2007 nr 117 poz. 812
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1408
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz. U. 2008 nr 73 poz. 436
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2009 nr 43 poz. 350
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1783
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

    - Dz.U. 2010 nr 50 poz. 304
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2012 nr 55 poz. 285
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutkówARTYKUŁY


Oddziaływanie motywacyjne systemu zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2010, str. 8-11

dr Jan Rzepecki
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oddziaływania motywacyjnego zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe na stymulowanie działań prewencyjnych. Badania, przeprowadzone w 202 przedsiębiorstwach wykazały, iż zróżnicowana składka spełnia skutecznie swoją rolę motywacyjną głównie w odniesieniu do przedsiębiorstw dużych i bardzo dużych, a ponadto w stosunku do przedsiębiorstw należących do grup działalności o wysokiej składce. Przedstawiono propozycje zmian w obowiązującym systemie różnicowania składki, mających na celu zwiększenie jej motywacyjnej roli.

Zasady różnicowania stopy procentowej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2009, str. 12-15

dr Jan Rzepecki
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono obowiązujące w Polsce od 1 kwietnia 2009 r. stopy procentowe składek na społeczne ubezpieczenie wypadkowe oraz nowe zasady różnicowania składek polegające na zwiększeniu zakresu ich podwyżek i obniżek dla płatników składek. Wskazano na narzędzie umożliwiające obliczania składki w postaci kalkulatora znajdującego się na stronie internetowej CIOP-PIB. Dokonano oceny funkcjonującego systemu różnicowania stopy procentowej składki oraz propozycje jego udoskonalenia.

Ekonomiczne aspekty kształtowania warunków pracy
"Nie sklasyfikowane" 12/2007, str. 2-5

dr Jan Rzepecki
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne kształtowania warunków pracy oraz rolę ekonomicznych stymulatorów poprawy warunków pracy w formie zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe. Przedstawiono wyniki badań kosztów wdrażania i utrzymania systemów zarządzania bhp w przedsiębiorstwach oraz kosztów prewencji wynikających z realizacji wymagań prawnych. Dokonano oceny oraz przedstawiono propozycje udoskonalenia funkcjonującego w Polsce systemu ubezpieczenia wypadkowego wraz z systemem zbierania i analizy danych dla potrzeb zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Składki i świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS - funkcjonowanie systemu
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2006, str. 22-25

dr Jan Rzepecki
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących od 1 kwietnia 2006 r. Dokonano analizy wydatków na świadczenia z funduszu ubezpieczenia wypadkowego ZUS w latach 2003 - 2005, porównując je z dochodami ze składek. Zaproponowano kierunki zmian w obowiązujących przepisach dotyczących różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w celu zwiększenia motywacji do podejmowania działań prewencyjnych w przedsiębiorstwach.

Prewencja wypadkowa w społecznym ubezpieczeniu wypadkowym w wybranych krajach europejskich
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2006, str. 5-8

dr Jan Rzepecki
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Działalność prewencyjna stanowi jedno z podstawowych zadań społecznego ubezpieczenia wypadkowego w krajach zachodnioeuropejskich. Na przykładzie Niemiec, Francji, Austrii i Szwajcarii, a także Polski przedstawiono rolę i zakres działań prewencyjnych realizowanych przez ubezpieczenie wypadkowe. Potwierdzenie ogromnej roli działalności prewencyjnej stanowi wielkość środków finansowych przeznaczanych na ten cel.

Prewencja i rehabilitacja w ubezpieczeniu wypadkowym w Polsce i w innych, wybranych krajach Unii Europejskiej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2004, str. 16-20

dr Jan Rzepecki,
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
mgr. Anna Serafińska
Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Prewencja oraz rehabilitacja stanowią jedno z podstawowych zadań systemów ubezpieczenia wypadkowego w większości państw Unii Europejskiej (UE), a także m.in. w Australii, Kanadzie i USA. Artykuł przedstawia rolę i zakres działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych realizowanych przez ubezpieczenie wypadkowe w Polsce oraz w innych wybranych krajach UE. Szczególną uwagę zwraca na działania prewencyjne realizowane przez ubezpieczenie wypadkowe w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw we Francji oraz w Niemczech. Scharakteryzowano także podjęte przez ZUS działania dotyczące wdrożenia i finansowania programu prewencji wypadkowej oraz działania w zakresie rehabilitacji leczniczej i zawodowej realizowane w ramach prewencji rentowej.

Ogólne zasady ubezpieczenia wypadkowego w krajach Unii Europejskiej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2004, str. 18-21

dr Jan Rzepecki
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Ubezpieczenie wypadkowe w większości krajów Unii Europejskiej odgrywa podstawową rolę w zwalczaniu zagrożeń zawodowych i ograniczaniu ich skutków finansowych, jak również w ograniczaniu cierpień osób poszkodowanych i zapewnieniu im, oraz ich rodzinom, środków egzystencji. W artykule przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania ubezpieczenia wypadkowego w krajach Unii Europejskiej.

Nowy system ubezpieczenia wypadkowego w Polsce
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2003, str. 2-4

dr Jan Rzepecki,

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
mgr. Anna Serafińska
Zakład Ubezpieczeń Społecznych


W artykule scharakteryzowano świadczenia z nowego systemu ubezpieczenia wypadkowego oraz zasady finansowania prewencji wypadkowej. Przedstawiono zasady różnicowania stopy procentowej składki w poszczególnych etapach jej wprowadzania z wyszczególnieniem obowiązujących obecnie wysokości stóp procentowych składek.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

(Dz.U. 2010 nr 50 poz. 304)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procento-
wej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych
w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
Obowiązuje od dnia: 2010-04-01

zobacz

(Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1783)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procento-
wej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych
w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
Obowiazuje od dnia 2010-01-01

zobacz

(Dz.U. 2009 nr 43 poz. 350)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procento-
wej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych
w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
Obowiązuje od dnia 2009-04-01

zobacz

(Dz. U. 2008 nr 73 poz. 436)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procento-
wej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
Obowiązuje od dnia 2008-05-07

zobacz

(Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1408)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procento-
wej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych
w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
Obowiązuje od dnia 2007-10-31

zobacz

Komentarz do ww. rozporządzenia

zobaczZakład Ubezpieczeń Społecznych

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93