Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt


Bezpieczeństwo i higiena pracy - Artykuły


Nadzór nad zdrowotnymi warunkami środowiska pracy - działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2007 r.
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2008, str. 26-27

inż. Katarzyna Kitajewska
Główny Inspektorat Sanitarny


Artykuł zawiera informacje dotyczące sprawowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną bieżącego nadzoru nad higienicznymi warunkami pracy w 2007 r. Opisuje strukturę zakładów pracy będących w ewidencji pionu higieny pracy, wyniki przeprowadzonych kontroli, postępowanie administracyjne i egzekucyjne, działalność w zakresie promocji zdrowia i oświaty w zakładach pracy. Przedstawia również działalność laboratoryjną PIS w zakresie chorób zawodowych oraz badań i pomiarów środowiska pracy.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w polskim górnictwie w 2007 r.
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2008, str. 21-23

dr inż. Krzysztof Matuszewski,
dr inż. ADAM HASSA
Wyższy Urząd Górniczy


W artykule zaprezentowano organizację oraz zakres nadzoru i kontroli organów nadzoru górniczego w Polsce. Zestawiono liczbę zakładów i zatrudnienie w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych. Przedstawiono stan wypadkowości w polskim górnictwie w 2007 roku oraz za pięć miesięcy 2008 roku. Wskazano na główne przyczyny zaistniałych wypadków śmiertelnych i ciężkich. Ponadto na przykładzie liczby zarejestrowanych chorób zawodowych przedstawiono stan higieny pracy w górnictwie w 2007 roku. Artykuł zakończono wnioskami dotyczącymi najważniejszych problemów bezpieczeństwa i zdrowia w polskim górnictwie.

Dopuszczenie dziecka do zatrudnienia w systemie Europejskiej Karty Społecznej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2008, str. 18-21

dr Katarzyna Łasak
Uniwersytet Gdański


W systemie Europejskiej Karty Społecznej zakazuje się zatrudniać dzieci poniżej 15. roku życia. Zakaz dotyczy każdego rodzaju pracy oraz trybu jej świadczenia. Wyjątek dotyczy pracy lekkiej. Uwzględnia się edukacyjny i integracyjny walor pracy w odniesieniu do młodego człowieka. Przy pracach szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wolno zatrudnić dziecko po osiągnięciu wieku wyższego od minimalnego. Sam traktat wyraźnie przewiduje, że młody człowiek musi ukończyć 18 lat, aby znaleźć zatrudnienie przy pracach uznanych za szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia. Szczególną uwagę zwraca się w ust. 3 art. 7 Karty i Zrewidowanej Karty na sytuację dzieci obowiązkowo uczących się. Zezwala się na ich zatrudnienie, o ile nie pozbawia ono dzieci korzyści związanych ze zdobywaniem wykształcenia. Kładzie się nacisk na zgodność prawa i praktyki państwa z Kartą lub Zrewidowaną Kartą.

Promowanie idei bezpiecznych zachowań w środowisku pracy na przykładzie działań CIOP-PIB
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2007, str. 11-15

mgr Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Marketing idei określa się jako zespół działań, które za pomocą instrumentów marketingu upowszechniają i promują społecznie ważne przesłania, zdobywając dla nich przychylność odbiorców, a w konsekwencji ułatwiając ich realizację. Pozyskiwanie społecznej akceptacji dla haseł dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy wymaga typowych elementów promocji, takich jak: reklama, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży, public relations i publicity (rozgłos) oraz sprzedaż osobista. W artykule jest on przedstawiony na przykładzie promocji idei bezpieczeństwa pracy w formach realizowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Przedstawiona analiza wskazuje, które formy promocji sprawdzają się w odniesieniu do różnych grup odbiorców. Wiedza ta jest bardzo pomocna w planowaniu i przygotowywaniu działań promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wybrane zagrożenia w środowisku pracy - prognozy i priorytety badawcze Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 1/2007, str. 10-14

mgr Agnieszka Młodzka-Stybel
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono prognozy na temat narastających zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy, opracowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Wśród narastających zagrożeń, w opracowanych dotychczas raportach Agencji wymieniono wybrane czynniki fizyczne, biologiczne, psychofizyczne i psychospołeczne oraz zagrożenia wieloma czynnikami łącznie. Przedstawiono także wyniki prognoz i priorytety badawcze w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Promowanie bezpieczeństwa pracy w kampaniach społecznych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2006, str. 16-18

mgr Wioletta Klimaszewska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Kampania społeczna to jeden ze sposobów przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, poprzez namawianie odbiorców do prospołecznych zachowań lub do zaniechania zachowań niepożądanych. Kampanie społeczne mogą być efektywnym sposobem przekazywania informacji na temat problemów związanych z bezpieczeństwem pracy oraz stymulowania zmian w zachowaniu ludzi włączonych w proces pracy.

Jak oceniać funkcjonowanie przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy?
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2006, str. 5-7

dr Zofia Pawłowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Stosowane tradycyjnie wskaźniki statystyczne (np. wskaźniki wypadków przy pracy) nie powinny być jedynymi miarami służącymi do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Każde przedsiębiorstwo może, a nawet powinno określić własny zestaw wskaźników, które umożliwiają pomiar wszystkich elementów mających wpływ na skuteczne ograniczanie ryzyka zawodowego. W artykule omówiono zintegrowany wskaźnik zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opracowany w CIOP-PIB z myślą o ocenie i porównywaniu funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozwój Sieci Ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2006, str. 31-32

mgr Agnieszka Krawczyk
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


"Największy udział w liczbie osób zatrudnionych w gospodarce polskiej - podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej - stanowią pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Szczególnie istotne jest więc zapewnienie przedstawicielom MŚP dostępu do informacji i innych środków wspomagających ochronę człowieka w środowisku pracy.
W artykule omówiono zadania i działalność Sieci Ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, certyfikowanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym, których zadaniem jest pomoc MŚP w dziedzinie bhp. "

Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2005, str. 7-10

mgr Wioletta Klimaszewska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu powinna być częścią długofalowej strategii przedsiębiorstwa, w której udaje się pogodzić starania o wysokie zyski z etyką postępowania biznesowego i wysokimi standardami bezpieczeństwa. W artykule zasygnalizowano problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Polsce na 1000-osobowej grupie osób zainteresowanych zagadnieniami społeczno-gospodarczymi.

Platformy technologiczne. Powszechna mobilizacja
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2005, str. 2-5

mgr Jowita Trzepiecińska,
mgr inż. Alfred Brzozowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Komisja Europejska wprowadziła nową formułę integracji przemysłu z nauką - Europejskie Platformy Technologiczne. Ich krajowym odpowiednikiem są Polskie Platformy Technologiczne, a wśród nich tworząca się Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle. W artykule omówiono cele, źródła finansowania i rodzaje polskich i europejskich platform oraz wizję ich rozwoju do 2020 roku.

Organizacja zasobów informacyjnych - tradycyjnych i elektronicznych w Bibliotece Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2005, str. 22-25

mgr Iwona Ruszecka
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Rosnące wymagania odnośnie do zakresu i aktualności informacji powodują, że tradycyjne narzędzia dostępu do niej nie wystarczają. W artykule omówiono wprowadzanie do Biblioteki CIOP-PIB systemu bibliotecznego ALEPH (Automated Library Expanable Program), który ułatwia uzyskiwanie szybkiej, aktualnej i trafnej informacji faktograficznej.

Zarządzanie wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomią (2)
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2004, str. 6-8

prof. Dr hab. Inż. Waldemar Karwowski
Center for Industrial Ergonomis
University of Louisville, USA
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Wiedza jest jednym z głównych narzędzi osiągnięcia celów zarządzania systemem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomią (BHPiE). Model zarządzania wiedzą w BHPiE powinien zawierać następujące elementy: proces tworzenia wiedzy organizacyjnej (socjalizacja, eksternalizacja, internalizacja, kombinacja wiedzy), uczenie się: (rozpowszechnianie, dzielenie się i konsolidacja wiedzy), proces zarządzania wiedzą (rewizja, konceptualizacja, refleksja i działanie), zastosowanie odpowiednich technologii informacyjnych. Nie tylko wiedza formalna (przepisy i regulacje), ale także wiedza ukryta w umysłach pracowników na wszystkich szczeblach firmy powinna być szeroko wykorzystana w celu efektywnego zarządzania sferą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania maszynami w świetle przepisów wprowadzających dyrektywy UE
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2004, str. 9-11

dr inż. Marek Dźwiarek
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Wyniki analiz wypadków, które miały miejsce przy obsłudze maszyn wykazały, że jedną z najistotniejszych ich przyczyn jest niewłaściwe funkcjonowanie systemu sterowania. Systemy sterowania zapobiegające wypadkom mogą być implementowane zarówno przez producenta maszyny, jak i przez jej użytkownika. Wymagania dotyczące ich odporności na defekty są zawarte w dyrektywach 97/37/EC i 89/655/EWG, a uszczegółowione w dokumentach normalizacyjnych PN EN 954-1:2001, ISO/DIS 138491-1:2004 i IEC/FDIS 62061:2004. Posługiwanie się tymi dokumentami stanowi problem, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego też istotne znaczenie ma wzmacnianie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi, Normalizacyjnymi Komitetami Technicznymi i przemysłem w zakresie tworzenia narzędzi do wdrażania zasad bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania.

Zarządzanie wiedzą (1)
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2004, str. 11-14

prof. Dr hab. Inż. Waldemar Karwowski
Center for Industrial Ergonomis
University of Louisville, USA
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Kwestia zarządzania wiedzą urosła obecnie do rozmiarów poważnego problemu naukowego, a specjaliści od zarządzania wiedzą opracowali wiele technik, zastosowań i programów do celów praktycznych. Wiedzę można sklasyfikować na indywidualną, strukturalną oraz organizacyjną. Wiedza strukturalna jest typem wiedzy kodyfikowanej (ujętej/zawartej) w instrukcjach i raportach, natomiast wiedza organizacyjna jest rozumiana jako proces uczenia się w ramach organizacji. Drugim źródłem wiedzy jest wiedza zindywidualizowana, istniejąca wyłącznie w ludzkich umysłach. Kodyfikowalne lub strukturalne bloki konstrukcyjne są wiedzą jawną i formalną (ang. explicit knowledge), natomiast wiedza nieustrukturyzowana, trudna do skodyfikowania jest wiedzą ukrytą (ang. tacit knowledge). Skuteczność osiągania celów firmy wymaga konwersji wiedzy ukrytej w łatwo dostępną. wiedzę formalną, która będzie szeroko wykorzystana w firmie, także do zarządzania systemem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomią.

Potrzeba edukacji specjalistów bhp w ocenie pracodawców
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2003, str. 34-37

mgr. Anna Jakubowska
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy
w Katowicach


"Autorka omawia wyniki badań przeprowadzonych z inicjatywy WSZOP w Katowicach na temat oczekiwań pracodawców wobec pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postuluje utworzenie kierunku studiów "zarządzanie bezpieczeństwem pracy"."

Indywidualne uwarunkowania bezpiecznych zachowań pracowników
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2003, str. 5-7

mgr. Andrzej Najmiec,
mgr. Małgorzata Milczarek
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Dane statystyczne pokazują, że około 50% wszystkich wypadków jest spowodowanych nieprawidłowym zachowaniem się pracownika. Co decyduje o tym czy zachowujemy się bezpiecznie, czy zbyt ryzykownie lub czasami nawet bezmyślnie. Jakie cechy człowieka o tym decydują oraz jakie sytuacje sprzyjają takim zachowaniom. W artykule omówiono tylko niektóre uwarunkowania zachowań bezpiecznych, jak: lęk, cechy temperamentu, poziom doświadczenia zawodowego oraz ogólna kultura bezpieczeństwa.

Międzynarodowe źródła informacji o bezpieczeństwie pracy - Biblioteka Międzynarodowej Organizacji Pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2003, str. 10-12

mgr. Barbara Szczepanowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W czasach globalizacji informacji zarówno praktycy jak i teoretycy muszą korzystać z wielu międzynarodowych i krajowych źródeł informacji. Jednym z takich źródeł jest Biblioteka ILO w Genewie, specjalizująca się w gromadzeniu i udostępnianiu publikacji z szeroko pojętych zagadnień pracy. Autorka omówiła działalność tej Biblioteki, rodzaje i tematykę jej zbiorów, prowadzone usługi biblioteczne i informacyjne bazy danych oraz stronę internetową Biblioteki.

6. Program Ramowy Unii Europejskiej - powiększanie potencjału badawczego Europy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 1/2003, str. 2-3

mgr. Małgorzata Gierałtowska,
mgr. inż. Alfred Brzozowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy


Od 1982 roku Komisja Europejska wspiera finansowo badania i rozwój techniczny w ramach tzw. Programów Ramowych, które obejmują swoim zakresem różne dziedziny nauki i współpracy technologicznej, stały się głównymi instrumentami tworzenia tzw. Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Obecnie rozpoczyna się realizacja 6. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji (2002-2006), którego głównym celem jest podniesienie poziomu nauki europejskiej i stymulowanie jej rozwoju, konkurencyjności i innowacyjności. Kraje Kandydujące uczestniczą w nim na tych samych prawach co Kraje Członkowskie UE.

Zagadnienie kultury bezpieczeństwa w systemie oświaty
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 1/2003, str. 6-7

prof. dr hab. inż. Bogusław B. Kędzia ,
mgr. Krystyna Świder
Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy


Autorzy omawiają w artykule pierwszy etap prac nad stworzeniem podstaw programowych oraz nowoczesnych pomocy edukacyjnych, pozwalających na wdrożenie kształcenia z zakresu bhp i ergonomii na wszystkich poziomach krajowego systemu oświaty.

Nowa strategia Wspólnoty Europejskiej na lata 2002-2006 w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - główne założenia
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2002, str. 6-8

mgr. inż. Alfred Brzozowski,
mgr. Małgorzata Gierałtowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Europa znajduje się w okresie charakteryzującym się głębokimi zmianami zachodzącymi w społeczeństwie, zmianami w zakresie form zatrudnienia oraz w sferze natury ryzyka. Istnieje zatem potrzeba nowego spojrzenia na kierunki polityki i nowe priorytety w tym zakresie. Nowa strategia WE na lata 2002-2006 jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

"Deklaracja Międzynarodowej Konferencji "Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej" w sprawie nowej strategii Unii dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na lata 2002-2006"
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2002, str. 15
"Uczestnicy Konferencji, podzielając stanowisko Komisji Europejskiej wyrażone w nowej strategii Unii dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na lata 2002-2006, zwrócili uwagę na szczególne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy, które występują w krajach kandydujących, przechodzących intensywną transformację społeczno-ekonomiczną. Dotyczą one zwalczania tradycyjnych zagrożeń czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy, które w krajach Unii Europejskiej nie stanowią już zasadniczego problemu, a w krajach kandydujących wymagają wciąż systemowych działań w celu ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych."

Rola badań naukowych w skutecznym wdrażaniu w Polsce dyrektyw Wspólnot Europejskich w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2002, str. 16-20

prof.. Dr hab. Med. Danuta Koradecka
Centralny Instytut Ochrony PracyDyrektywa ramowa - istotny element wdrażania skutecznej strategii zapobiegania wypadkom przy pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2002, str. 21-24

Laurent Vogel
Europejska Konfederacja
Związków ZawodowychBilans wdrożenia dyrektywy 89/655/EWG dotyczącej użytkowania maszyn i innych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2002, str. 24-29

Marie-Noëlle Rouxel
Ministerstwo Spraw Socjalnych ,Pracy i Solidarności
Dyrekcja Stosunków Pracy
FrancjaStan wdrożenia do prawa polskiego dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2002, str. 4-8

mgr. Inż. Wiktor Leszczyński
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Wraz ze stowarzyszeniem Polski z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi rozpoczął się proces stopniowego dostosowywania prawa polskiego do prawa Wspólnot Europejskich. W artykule przedstawiono stan wdrożenia do prawa krajowego dziesięciu dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, należących do właściwości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Telepraca - szanse, korzyści, uciążliwości
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2002, str. 21-25

dr n. med. Bożena Kurkus-Rozowska,
dr hab. Maria Konarska prof. CIOP
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Telepraca to nowa forma organizacji pracy, polegająca na uzyskiwaniu, przetwarzaniu oraz przesyłaniu informacji. Jest to praca o charakterze umysłowym, w coraz większym stopniu stwarzająca wysokie wymagania intelektualne i odpowiedzialność. Można im sprostać na dobrze zorganizowanym stanowisku, w optymalnych warunkach pracy, które są kształtowane zarówno przez czynniki środowiska materialnego jak i psychospołecznego. Telepraca jest korzystna ekonomicznie dla pracodawców, jednak niewłaściwie zorganizowana może stwarzać wiele uciążliwości dla pracowników.

Zadania nauki w systemie ochrony pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2001, str. 2-5

prof.. Dr hab.. Med.. Danuta Koradecka
Dyrektor Centralny Instytut Ochrony Pracy


W artykule omówiono strukturę systemu ochrony pracy i związane z nim zadania nauki w uregulowaniach prawnych. Przedstawiono priorytety badawcze w dziedzinie warunków pracy w programach międzynarodowych. W jaki sposób programy te realizowane są przez instytuty naukowo-badawcze w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Jakie są modele realizacji i finansowania badań w dziedzinie ochrony pracy.

System informacji naukowo-technicznej w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2001, str. 32-34

mgr Wioletta Klimaszewska
Centralny Instytut Ochrony PracyOchrona środowiska bez granic
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2001, str. 2-3

doc. Dr hab. Inż. Ludgarda Buzek,
Dr-Ing Barbara Zeidler


Fragment referatu wygłoszonego na sympozjum polskich i niemieckich organizacji naukowych z okazji dziesięciolecia zawarcia bilateralnej umowy międzyrządowej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, które odbyło się w Warszawie w dniu 3.10.2000 r.

Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2001, str. 17-19

mgr. Małgorzata Milczarek
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Kształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie wymaga stosowania odpowiednich narzędzi umożliwiających jej ocenę oraz monitorowanie. Przedstwione w artykule metody badania kultury bezpieczeństwa dotyczą przede wszystkim elementów związanych z klimatem organizacyjnym oraz panującymi w firmie wartościami i przekonaniami. Rezultaty badań mogą być wykorzystane do doskonalenia przedsiębiorstwa w zakresie bhp poprzez lepszą komunikację oraz integrację pracowników.

Wdrażanie dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczenstwa
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2001, str. 13-17

mgr. inż.Krystyna Zakrzewska-Szczepańska,
mgr. Małgorzata Kurowska
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


W ramach PHARE`99 w listopadzie ub.r. miała miejsce wizyta polskich ekspertów we Francji. Celem tej wizyty było zapoznanie sie z efektami wdrażania dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczenstwa i higieny pracy do prawa francuskiego. Czytelników na pewno zainteresuje dooewiadczenie francuskie dotyczące wdrażania dyrektyw Wspólnot Europejskich w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy do prawa krajowego.

Zasady kształtowania warunków pracy według uregulowań konwencji MOP i dyrektyw WE.
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2000, str. 1-5

prof. dr hab. med. Danuta Koradecka
Centralny Instytut Ochrony PracyKultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - nowe spojrzenie na zagadnienia bezpieczeństwa pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2000, str. 17-20

mgr Małgorzata Milczarek
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Koncepcja kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie pojawiła się w literaturze przed kilku laty. Jednakże jej początki sięgają lat 20. naszego stulecia, kiedy to zauważono, iż zakład pracy jest organizacją społeczną, która wykształca własne normy, wartości, sposoby postępowania. We wczesnych latach 80., zaczęto badać przedsiębiorstwa, traktując je jako organizacje posiadające własną, specyficzną dla siebie kulturę.
W raporcie sporządzonym przez komisję specjalnie powołaną po katastrofie w Czarnobylu (1986) odniesiono się właśnie do koncepcji kultury organizacyjnej. W dokumencie tym, jak podają Cox i Flin, po raz pierwszy użyto określenia kultura bezpieczeństwa. Jako podstawową przyczynę wystąpienia tej, a także następnych wielkich katastrof (wybuch na platformie olejowej Piper Alpha na Morzu Północnym, katastrofa kolejowa Clapham Junction w Londynie) podawano niską kulturę bezpieczeństwa w tych zakładach. Od tego momentu termin ten coraz częściej pojawia się w opracowaniach dotyczących zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach.
W Health & Safety Executive (HSE), angielskim instytucie zajmującym się problematyką bezpieczeństwa pracy przyjęto, iż kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jest „wynikiem indywidualnych i grupowych wartości, postaw, postrzegania, kompetencji i wzorów zachowań oraz stylu i jakości zarządzania bezpieczeństwem w tej organizacji". Przedsiębiorstwo, które ma wysoką kulturę bezpieczeństwa charakteryzuje „komunikacja oparta na wzajemnym zaufaniu, dzielone postrzeganie ważności bezpieczeństwa oraz zaufanie w skuteczność środków prewencyjnych. (...)

Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2000, str. 1-4

prof. dr hab. Ryszard Studenski
Uniwersytet ŚląskiZasady kształtowania warunków pracy według konwencji MOP i dyrektyw WE. Cz. 1.
"Rynek Chemiczny" nr 9/2001

Prof. dr hab. med. DANUTA KORADECKA

Zasady kształtowania warunków pracy według konwencji MOP i dyrektyw WE. Cz. 2.
"Rynek Chemiczny" nr 10/2001

Prof. dr hab. med. DANUTA KORADECKA

Occupational safety and health in Poland
"Journal of Safety Research" 2/2001, vol. 32

Prof. dr hab. med. DANUTA KORADECKA
dr inż. HELENA DRYZEK

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP


"Bezpieczeństwo i Higiena Pracy"
rok wydania 2008